SSS

Vakıf İle İlgili Sorular

Vakfın yönetim yapısı nasıl şekillenmiştir

VAKFIMIZIN  YÖNETİM YAPISI

ODTÜ Geliştirme Vakfının organları;  Genel Kurul, Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu'dur. 

 

GENEL KURUL

Genel Kurul,  Vakıf senedini  düzenleyen  kurucular  tarafından teşkil olunur. ODTÜ, bu heyette ODTÜ Rektörü tarafından temsil olunur.

Genel  Kurul,  Vakfın  en  yüksek  karar  organı  olup, Vakıf  faaliyetlerinin gerektirdiği  zamanlarda toplanır.  Genel  Kurulun, her  hesap  yılı  sonunda Yönetim  Kurulunca tanzim edilen ve Denetleme Kurulunun  onayından  geçen  Vakıf  bilançosu  ve  kar-zarar durumunu gösteren belgeleri görüşmek üzere takvim yılının ilk altı (6) ay'ı içinde toplanması şarttır.

 

YÖNETİM KURULU

Vakfın idare ve temsili, Yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu, üyelerinden birine veya birkaçına ya  da  dışarıdan  atayacağı   bir  kişiye  Genel Müdür,  Müdür  ve  diğer  personeline  temsil  yetkisi verebilir. Yönetim Kurulu, Genel Kurul tarafından seçilecek yedi (7) üyeden oluşur. Bu üyelerin en az ikisinin ODTÜ Öğretim Üyeleri arasından seçilmesi şarttır.

 

DENETLEME KURULU

Genel Kurul tarafından ve 1 yıl süre ile vazife  görmek üzere seçilen 5 kişilik Denetleme Kurulu, Vakıf faaliyetlerini  denetler, neticesini  aylık  raporlar  halinde Genel Kurula  sunar. Seçilecek  Deneticilerin  üçünün  ODTÜ  mensuplarından  diğer  ikisinin  de ODTÜ dışından olması şarttır.